Kungälvs Sotarna AB

Sotning | Besiktningar | Ventilation | Brandskydd | mm.

Ventilation och luftbehandling i Kungälv

Vi på Kungälvs Sotarna AB är erfarna och duktiga sotare som erbjuder dig hjälp med ventilation, service, sotning och besiktningar. Vi arbetar i hela Kungälvs kommun och hjälper dig gärna, oavsett om du är privatperson eller företag. Vi har många års erfarenhet och bred kunskap inom branschen. Anlitar du oss så kan du lita på att arbetet vilar i trygga händer!

Ventilation

I alla bostäder finns det någon form av ventilation som behöver underhållas. Oavsett frånluftskanaler (luft ut från huset) eller tilluftskanaler (luft in till huset), så rensar vi bort damm, fett och smuts för att du ska få rätt luftväxling inomhus. Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ påverkan på människa och miljö. För ditt välmående är god ventilation och ett behagligt inomhusklimat ett utav nyckelorden. Med ventilationen transporteras fukt, föroreningar mm. bort från rummet och frisk luft tillförs istället. Kontakta oss för ventilation och luftbehandling i ditt hem.

Sotning 

Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att du ska få använda den. Sotningsverksamheten är indelad i två delar; sotning (rengöring) och brandskyddskontroll. Sotning innebär att brännbara beläggningar som fastnat på skorstenens eller eldstadens insida tas bort. Detta arbete minimerar risken för sotbrand. Vid dålig förbränning bildas snabbt tjocka lager av sot, och ibland även tjära, på skorstenens insida. Om detta lager tar eld så kan det bli en förbränning som utvecklar mycket värme, en så kallad sotbrand eller soteld. Temperaturen kan bli så hög att skorstenens yttre delar riskerar att antända brännbart material och det kan bli en eldsvåda. Med väl rengjord, dvs sotad, skorsten undviker man risken för en soteld.


brandskyddskontroll

För att tidigt upptäcka fel som kan leda till brand ska eldstäder och skorstenar i hela sin längd kontrolleras ur brandskyddssynpunkt. Kontrollen omfattar även stegar och tak. Brandskyddskontrollen genomförs enligt avtal med kommunen och debiteras enligt av kommunen fastställd taxa. Läs mer här. 

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra den. Vid brandskyddskontrollen kontrolleras eldstaden och det utrymme där eldstaden är placerad, skorstenen genom samtliga våningsplan inklusive vindsutrymmen och ovan yttertak samt skyddsanordningar på tak. Tillträde krävs till alla utrymmen där rökkanalen passerar.

Tveka inte att kontakta oss när du behöver en erfaren sotare!

Leta upp oss

Vi samarbetar med Bohus Räddningstjänstförbund, läs mer på deras hemsida här.